Website hiện chỉ đăng tải bài viết và cung cấp dịch vụ, không hỗ trợ các vấn đề ngoài dịch vụ.
😄

Phân tích CFA cấu trúc bậc hai (second order) trên AMOS

Phạm Lộc Blog

 Xử lý và đánh giá kết quả cấu trúc biến tiềm ẩn bậc hai (2-order hay second-order) có đôi chút phức tạp hơn so với dạng cấu trúc biến tiềm ẩn bậc một (1-order hay first-order). Bài viết này sẽ đi vào giới thiệu khái niệm và cách phân tích CFA biến bậc hai trên AMOS.

biến bậc hai trên CFA AMOS

1. Biến bậc hai (second-order) và biến bậc một (first-order)

Trong thuật ngữ thống kê chúng ta gọi là biến bậc hai - biến bậc một. Còn trong trao đổi, nói chuyện chúng ta có thể sử thêm cụm biến mẹ - biến con hoặc biến mẹ - biến thành phần để hiểu một cách trực quan hơn đó là một biến mẹ sẽ chứa các biến con bên trong.

Xét cấu trúc biến bậc hai như sau: Biến bậc hai MKT (Marketing) gồm 4 thành phần biến bậc một là PP (Phân phối), GC (Phân phối), SP (Sản phẩm), KM (Khuyến mãi). Khi biểu diễn trên mô hình lý thuyết, có thể vẽ dạng như sau:

biến bậc hai trên CFA AMOS

Thông tin biến:

- MKT: Biến bậc 2, không có biến quan sát. Lưu ý rằng, biến bậc 2 được đo lường thông qua các biến bậc 1, do đó biến bậc 2 không có biến quan sát.

- PP: Biến bậc 1, gồm 2 biến quan sát, là biến thành phần của biến MKT.

- GC: Biến bậc 1, gồm 4 biến quan sát, là biến thành phần của biến MKT.

- SP: Biến bậc 1, gồm 4 biến quan sát, là biến thành phần của biến MKT.

- KM: Biến bậc 1, gồm 2 biến quan sát, là biến thành phần của biến MKT.

- GTCN: Biến bậc 1, gồm 3 biến quan sát.

- YDMH: Biến bậc 1, gồm 4 biến quan sát.

biến bậc hai trên CFA AMOS

biến bậc hai trên CFA AMOS

Đặc điểm của biến bậc hai:

- Không có biến quan sát đo lường trực tiếp

- Được đo lường thông qua các biến bậc một thành phần

- Khi biểu diễn trên phần mềm SEM, nó là biến tiềm ẩn và được vẽ bằng hình tròn hoặc elip.

- Nếu có biến bậc hai chỉ đánh giá được mối quan hệ biến bậc hai lên các biến khác, không thể cùng lúc đánh giá biến bậc hai và biến bậc một thành phần lên các biến khác.

- Nếu muốn đánh giá cả mối quan hệ biến bậc hai và biến thành phần bậc một lên các biến khác, sẽ vẽ 2 diagram và đánh giá riêng ở mỗi diagram.

Có hai mô hình mối quan hệ từ biến bậc hai lên biến bậc một là nguyên nhân (formative) và kết quả (reflective). Bạn nên xem lại bài viết Lý thuyết mô hình đo lường Formative, Reflective để hiểu rõ về 2 dạng mô hình này. AMOS là phần mềm CB-SEM và không xử lý được dạng mô hình nguyên nhân. Chính vì vậy, nếu mô hình nghiên cứu của bạn có thang đo nguyên nhân, bạn nên chuyển sang sử dụng phần mềm SMARTPLS thay vì AMOS. 


2. Phân tích CFA biến bậc hai trên AMOS

Bài viết đang cập nhật....

Đăng nhận xét