Website hiện chỉ đăng tải bài viết và cung cấp dịch vụ, không hỗ trợ các vấn đề ngoài dịch vụ.

Bài được ghim

Bài đăng mới nhất

Phân tích tương quan, hồi quy khi mô hình có biến trung gian

Đối với mô hình có biến trung gian, số lượng hồi quy cần chạy sẽ tương ứng số lượng biến có vai trò phụ thuộc trong mô hình. Xét mô hình nghiên cứu …

Kiểm định Harman's one-factor bằng EFA trong SPSS

1. Kiểm định Harman's one-factor để làm gì? Kiểm định Harman's one-factor  (kiểm định đơn nhân tố Harman) là một công cụ phổ biến để phát hiệ…

Hệ số -2 Log-Likelihood (-2LL) trong hồi quy Binary Logistic

Trong hồi quy tuyến tính, chúng ta đánh giá mức độ phù hợp của mô hình qua hệ số xác định R 2  (R square). Một mô hình hồi quy tuyến tính càng phù hợ…

Kích thước mẫu tối thiểu cho mô hình chạy SMARTPLS

Trong bài viết  Kinh nghiệm trong lựa chọn giữa PLS-SEM và CB-SEM , chúng ta đã biết rằng PLS-SEM nói chung và SMARTPLS nói riêng vẫn xử lý rất tốt v…

Phân tích EFA cho mô hình có biến trung gian, biến điều tiết

Trong bài viết  Chạy chung hay riêng biến độc lập với biến phụ thuộc trong EFA? mình đã đề cập tới vấn đề về tương quan và lý giải vì sao chạy riêng…

Biểu đồ Tầm quan trọng - Hiệu suất IPMA trên SMARTPLS

Phân tích biểu đồ Tầm quan trọng - Hiệu suất (Importance-Performance Map Analysis viết tắt là IPMA, còn được gọi là Ma trận Tầm quan trọng - Hiệu suấ…

Tương quan giữa biến tiềm ẩn, giữa biến quan sát trong SMARTPLS

Trong nhiều trường hợp chúng ta cần tìm mối tương quan giữa các biến tiềm ẩn (latent variable/construct) cũng như tương quan giữa các biến quan sát (…

So sánh Effect Size f2 và hệ số tác động chuẩn hóa Original Sample

Cả hai chỉ số mức độ tác động Effect Size f2 và hệ số tác động chuẩn hóa Original Sample trong SMARTPLS đều là chỉ số dùng để so sánh mức độ tác độ…

Mua dữ liệu mẫu

Loading Posts...