Hướng dẫn SPSS

Tài liệu TOEIC

Loại biến trong kiểm định Cronbach Alpha khá quan trọng bởi nó giúp chúng ta loại bỏ đi các biến quan sát rác làm giảm độ tin cậy thang đo ...
Cách loại biến trong phân tích Cronbach Alpha trên SPSS

Cách loại biến trong phân tích Cronbach Alpha trên SPSS

Loại biến trong kiểm định Cronbach Alpha khá quan trọng bởi nó giúp chúng ta loại bỏ đi các biến quan sát rác làm giảm độ tin cậy thang đo ...
https://www.phamlocblog.com/
Thực hiện phân tích EFA chung hay riêng biến độc lập với biến phụ thuộc là vấn đề có khá nhiều các bạn, các anh/chị thắc mắc khi phân tích...
Chạy chung hay riêng biến độc lập với biến phụ thuộc trong EFA?

Chạy chung hay riêng biến độc lập với biến phụ thuộc trong EFA?

Thực hiện phân tích EFA chung hay riêng biến độc lập với biến phụ thuộc là vấn đề có khá nhiều các bạn, các anh/chị thắc mắc khi phân tích...
https://www.phamlocblog.com/
Tại bước phân tích hồi quy chúng ta xác định được biến độc lập nào có sự tác động lên biến phụ thuộc và mức độ tác động của các biến mạnh, ...
Hệ số hồi quy B, Beta âm trong phân tích SPSS

Hệ số hồi quy B, Beta âm trong phân tích SPSS

Tại bước phân tích hồi quy chúng ta xác định được biến độc lập nào có sự tác động lên biến phụ thuộc và mức độ tác động của các biến mạnh, ...
https://www.phamlocblog.com/
Chúng ta đã khá quen với việc sử dụng các biến độc lập là các biến định lượng. Tuy nhiên, trong nhiều tình huống chúng ta cần phân tích hồi...
Hồi quy với biến độc lập định tính (biến giả Dummy) trên SPSS

Hồi quy với biến độc lập định tính (biến giả Dummy) trên SPSS

Chúng ta đã khá quen với việc sử dụng các biến độc lập là các biến định lượng. Tuy nhiên, trong nhiều tình huống chúng ta cần phân tích hồi...
https://www.phamlocblog.com/
Trong phân tích EFA , chúng ta kỳ vọng rằng kết quả cho ra ở ma trận xoay đảm bảo được tính hội tụ và phân biệt ở mức độ khá trở lên. Các n...
Cách xử lý ma trận xoay lộn xộn trong EFA

Cách xử lý ma trận xoay lộn xộn trong EFA

Trong phân tích EFA , chúng ta kỳ vọng rằng kết quả cho ra ở ma trận xoay đảm bảo được tính hội tụ và phân biệt ở mức độ khá trở lên. Các n...
https://www.phamlocblog.com/
Một công việc quan trọng của bất kỳ thủ tục thống kê xây dựng mô hình từ dữ liệu nào cũng đều là chứng minh sự phù hợp của mô hình. Để biết...
Ý nghĩa của giá trị R bình phương hiệu chỉnh trong hồi quy

Ý nghĩa của giá trị R bình phương hiệu chỉnh trong hồi quy

Một công việc quan trọng của bất kỳ thủ tục thống kê xây dựng mô hình từ dữ liệu nào cũng đều là chứng minh sự phù hợp của mô hình. Để biết...
https://www.phamlocblog.com/
Tương quan và Hồi quy là 2 phân tích khác biệt nhau . Tương quan là phép phân tích cho phép chúng ta biết mối quan hệ giữa 2 biến không c...
Sự khác biệt giữa Tương quan (Correlation) và Hồi quy (Regression)

Sự khác biệt giữa Tương quan (Correlation) và Hồi quy (Regression)

Tương quan và Hồi quy là 2 phân tích khác biệt nhau . Tương quan là phép phân tích cho phép chúng ta biết mối quan hệ giữa 2 biến không c...
https://www.phamlocblog.com/
Việc thực hiện kiểm định hội tụ (convergent validity) , tính phân biệt (discriminant validity) và sự tin cậy (reliability) là rất cần thi...
Kiểm định tính hội tụ, tính phân biệt và sự tin cậy trong phân tích CFA

Kiểm định tính hội tụ, tính phân biệt và sự tin cậy trong phân tích CFA

Việc thực hiện kiểm định hội tụ (convergent validity) , tính phân biệt (discriminant validity) và sự tin cậy (reliability) là rất cần thi...
https://www.phamlocblog.com/
Dưới đây là bảng câu hỏi khảo sát về đề tài nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiết kiệm của khách hàng tại Ngân hàng Nôn...
Bảng khảo sát quyết định gửi tiết kiệm của khách hàng tại Ngân hàng Agribank

Bảng khảo sát quyết định gửi tiết kiệm của khách hàng tại Ngân hàng Agribank

Dưới đây là bảng câu hỏi khảo sát về đề tài nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiết kiệm của khách hàng tại Ngân hàng Nôn...
https://www.phamlocblog.com/
Trước khi thực hiện các kiểm định, chúng ta sẽ cần xác định được giả thiết Null H0 và giả thiết ngược H1 của kiểm định, để từ đó có kết luậ...
Giả thiết Null H0 mặc định của các kiểm định trong thống kê

Giả thiết Null H0 mặc định của các kiểm định trong thống kê

Trước khi thực hiện các kiểm định, chúng ta sẽ cần xác định được giả thiết Null H0 và giả thiết ngược H1 của kiểm định, để từ đó có kết luậ...
https://www.phamlocblog.com/