Website hiện chỉ đăng tải bài viết và cung cấp dịch vụ, không hỗ trợ các vấn đề ngoài dịch vụ.

Bài được ghim

Bài đăng mới nhất

Đánh giá mô hình cấu trúc trên SMARTPLS 4

Sau bước đánh giá mô hình đo lường trên SMARTPLS 4 , chúng ta sẽ tiếp tục tới phần đánh giá mô hình cấu trúc (SEM). Để đánh giá mô hình cấu trúc trên…

Đánh giá mô hình đo lường trên SMARTPLS 4

Một cấu trúc thang đo gồm 2 thành phần: biến tiềm ẩn và các biến quan sát. Mối liên hệ giữa giữa biến tiềm ẩn và các biến quan sát có thể ở dạng kết …

Cách chạy PLS-SEM algorithm và Bootstrapping trên SMARTPLS 4

Để đánh giá mô hình đo lường, mô hình cấu trúc cho một mô hình hình nghiên cứu trên SMARTPLS 4, chúng ta cần chạy 2 loại phân tích chính: PLS-SEM alg…

Vẽ mô hình, xuất/nhập dự án trên SMARTPLS 4

Ở bài viết Thiết lập vùng làm việc và tạo dự án mới trên SMARTPLS 4 , mình đã hướng dẫn cách khai báo vùng làm việc workspace sau khi mới cài đặt SMA…

Thiết lập vùng làm việc và tạo dự án mới trên SMARTPLS 4

Trong bài viết Tải và cài đặt phần mềm SMARTPLS 4 dùng thử 30 ngày , mình đã hướng dẫn cách tải và cài đặt phần mềm SMARTPLS 4. Sau khi cài đặt xong,…

Đánh giá tính hội tụ, tính phân biệt trong SMARTPLS

Trong phân tích mô hình đo lường trên SMARPLTS, việc đánh giá tính hội tụ (convergent validity) và tính phân biệt (discriminant validity) của các bi…

Hệ số tải ngoài outer loading trong SMARTPLS là gì?

Giá trị outer loading trong SmartPLS là hệ số tương quan giữa một biến quan sát (chỉ báo) và một biến tiềm ẩn (còn gọi là nhân tố hoặc cấu trúc) tro…

Phân tích tương quan, hồi quy khi mô hình có biến trung gian

Đối với mô hình có biến trung gian, số lượng hồi quy cần chạy sẽ tương ứng số lượng biến có vai trò phụ thuộc trong mô hình. Xét mô hình nghiên cứu …

Kiểm định Harman's one-factor bằng EFA trong SPSS

1. Kiểm định Harman's one-factor để làm gì? Kiểm định Harman's one-factor  (kiểm định đơn nhân tố Harman) là một công cụ phổ biến để phát hiệ…

Mua dữ liệu mẫu

Loading Posts...