Phạm Lộc Blog
Website hiện chỉ chia sẻ kiến thức và hỗ trợ dịch vụ, không hỗ trợ các vấn đề ngoài dịch vụ.
Mô hình bậc cao, mô hình thứ bậc trong PLS-SEM

Mô hình bậc cao, mô hình thứ bậc trong PLS-SEM

1. Mô hình bậc cao là gì? Chúng ta thường tiếp xúc nhiều với dạng mô hình cơ bản là các mô hình thành phần bậc một, tại đó các khái niệm (bi...
Mô hình nguyên nhân (formative) và kết quả (reflective) trong PLS-SEM

Mô hình nguyên nhân (formative) và kết quả (reflective) trong PLS-SEM

Trước khi đi vào nội dung bài viết này, cần đảm bảo rằng bạn đã biết và hiểu đúng thuật ngữ các yếu tố trong một mô hình PLS-SEM đã được trì...
Biến định tính, biến định lượng trong xử lý dữ liệu là gì?

Biến định tính, biến định lượng trong xử lý dữ liệu là gì?

Việc xác định đúng dạng biến có vai trò quan trọng trong xử lý dữ liệu bởi nhiều kiểm định yêu cầu dữ liệu đầu vào là biến định lượng , nhưn...
Biến không có ý nghĩa ở hồi quy, SEM có cần loại chạy lại không?

Biến không có ý nghĩa ở hồi quy, SEM có cần loại chạy lại không?

Biến không có ý nghĩa ở hồi quy, SEM có cần loại chạy lại không? Câu trả lời là: KHÔNG . Lý do vì sao chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết phần nội...
Vẽ đồ thị biểu diễn mối quan hệ điều tiết trong SPSS

Vẽ đồ thị biểu diễn mối quan hệ điều tiết trong SPSS

Đây là bài viết nối tiếp của bài Xử lý biến điều tiết moderator bằng macro PROCESS trong SPSS . Để có cái nhìn trực quan hơn về sự điều tiết...
Phân tích nhân tố EFA cấu trúc biến bậc hai (second order)

Phân tích nhân tố EFA cấu trúc biến bậc hai (second order)

Phân tích nhân tố khám phá EFA mô hình biến bậc hai có nhiều khác biệt so với mô hình chỉ thuần về biến bậc một. Bài viết này chúng ta sẽ đi...
Chuyển dữ liệu câu hỏi nhiều trả lời từ Google Forms sang SPSS

Chuyển dữ liệu câu hỏi nhiều trả lời từ Google Forms sang SPSS

Cấu trúc xuất kết quả câu hỏi nhiều trả lời từ form khảo sát online như của Google hay Microsoft không khớp với cấu trúc khai báo biến của S...
Hệ số q2 năng lực dự báo của biến độc lập trong SMARTPLS

Hệ số q2 năng lực dự báo của biến độc lập trong SMARTPLS

Hệ số q 2  trong SMARTPLS mang ý nghĩa đánh giá năng lực dự báo của một biến độc lập đối với một biến phụ thuộc trong mô hình cấu trúc thàn...
Hệ số Q2 năng lực dự báo ngoài mẫu trong SMARTPLS

Hệ số Q2 năng lực dự báo ngoài mẫu trong SMARTPLS

Giá trị R 2  (R Square) là chỉ số đại diện cho năng lực giải thích của các biến độc lập lên một biến phụ thuộc của tập dữ liệu mẫu đang phân...