Website hiện chỉ chia sẻ kiến thức và hỗ trợ dịch vụ, không hỗ trợ các vấn đề ngoài dịch vụ.
Bảng khảo sát sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ truyền hình MyTV của VNPT Sóc Trăng

Bảng khảo sát sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ truyền hình MyTV của VNPT Sóc Trăng

Dưới đây là bảng câu hỏi khảo sát về đề tài nghiên cứu  “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân về chất lượ...
Đánh giá mô hình SEM bậc hai dạng kết quả trên SMARTPLS

Đánh giá mô hình SEM bậc hai dạng kết quả trên SMARTPLS

Bài viết này sẽ tiếp nối nội dung bài  Xử lý mô hình biến bậc hai, biến bậc cao trong SMARTPLS . Do vậy, bạn cần xem toàn bộ nội dung bài vi...
Đánh giá mô hình SEM bậc hai dạng nguyên nhân trên SMARTPLS

Đánh giá mô hình SEM bậc hai dạng nguyên nhân trên SMARTPLS

Bài viết này sẽ tiếp nối nội dung bài  Xử lý mô hình biến bậc hai, biến bậc cao trong SMARTPLS . Do vậy, bạn cần xem toàn bộ nội dung bài vi...
Đánh giá tính phân biệt qua bảng Cross-Loading trong SMARTPLS

Đánh giá tính phân biệt qua bảng Cross-Loading trong SMARTPLS

Giá trị phân biệt (discriminant validity) chính là việc xem xét một khái niệm có thực sự khác với so với các khái niệm nghiên cứu khác bởi ...
Phân tích cấu trúc đa nhóm Multigroup MGA trong SMARTPLS

Phân tích cấu trúc đa nhóm Multigroup MGA trong SMARTPLS

Phân tích cấu trúc đa nhóm (multigroup analysis)  giúp đánh giá sự khác biệt các mối tác động trong mô hình SEM giữa các giá trị khác nhau c...
Bảng khảo sát sự gắn kết công việc của cán bộ giảng viên đối với nhà trường

Bảng khảo sát sự gắn kết công việc của cán bộ giảng viên đối với nhà trường

Dưới đây là bảng câu hỏi khảo sát về đề tài nghiên cứu  “Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết công việc của cán bộ giảng viên đối với nhà tr...
Đánh giá độ tin cậy thang đo bằng hệ số độ tin cậy tổng hợp CR

Đánh giá độ tin cậy thang đo bằng hệ số độ tin cậy tổng hợp CR

Độ tin cậy tổng hợp (Composite Reliability - CR) là chỉ số được ưa thích sử dụng nhiều hơn so với Cronbach's Alpha trong phân tích mô ...
Đánh giá tính phân biệt thang đo bằng HTMT trong SMARTPLS

Đánh giá tính phân biệt thang đo bằng HTMT trong SMARTPLS

Ở bài viết Đánh giá tính phân biệt thang đo bằng bảng Fornell and Larcker , chúng ta đã làm quen với một cách đánh giá giá trị phân biệt gi...