Phạm Lộc Blog
Website hiện chỉ chia sẻ kiến thức và hỗ trợ dịch vụ, không hỗ trợ các vấn đề ngoài dịch vụ.
Vẽ đồ thị biểu diễn mối quan hệ điều tiết trong SPSS

Vẽ đồ thị biểu diễn mối quan hệ điều tiết trong SPSS

Đây là bài viết nối tiếp của bài Xử lý biến điều tiết moderator bằng macro PROCESS trong SPSS . Để có cái nhìn trực quan hơn về sự điều tiết...
Phân tích nhân tố EFA cấu trúc biến bậc hai (second order)

Phân tích nhân tố EFA cấu trúc biến bậc hai (second order)

Phân tích nhân tố khám phá EFA mô hình biến bậc hai có nhiều khác biệt so với mô hình chỉ thuần về biến bậc một. Bài viết này chúng ta sẽ đi...
Chuyển dữ liệu câu hỏi nhiều trả lời từ Google Forms sang SPSS

Chuyển dữ liệu câu hỏi nhiều trả lời từ Google Forms sang SPSS

Cấu trúc xuất kết quả câu hỏi nhiều trả lời từ form khảo sát online như của Google hay Microsoft không khớp với cấu trúc khai báo biến của S...
Hệ số q2 năng lực dự báo của biến độc lập trong SMARTPLS

Hệ số q2 năng lực dự báo của biến độc lập trong SMARTPLS

Hệ số q 2  trong SMARTPLS mang ý nghĩa đánh giá năng lực dự báo của một biến độc lập đối với một biến phụ thuộc trong mô hình cấu trúc thàn...
Hệ số Q2 năng lực dự báo ngoài mẫu trong SMARTPLS

Hệ số Q2 năng lực dự báo ngoài mẫu trong SMARTPLS

Giá trị R 2  (R Square) là chỉ số đại diện cho năng lực giải thích của các biến độc lập lên một biến phụ thuộc của tập dữ liệu mẫu đang phân...
Hệ số Effect Size f2: Ý nghĩa, công thức, cách chạy trên SMARTPLS

Hệ số Effect Size f2: Ý nghĩa, công thức, cách chạy trên SMARTPLS

Effect size f 2  (f bình phương) là hệ số đánh giá hiệu quả tác động của từng biến độc lập lên biến phụ thuộc. Nếu xét về tính ứng dụng,  ef...
Khai báo hệ số ràng buộc constrain trong AMOS

Khai báo hệ số ràng buộc constrain trong AMOS

Trong AMOS, các hệ số ràng buộc (constrain) đóng vai trò quan trọng để đảm bảo tính xác định của mô hình SEM, hay gọi là identified . Một m...
Biểu diễn các biến trong mô hình lên diagram AMOS

Biểu diễn các biến trong mô hình lên diagram AMOS

Xử lý các đường dẫn tác động trên SPSS bằng phân tích hồi quy OLS tương đối đơn giản và không cần phải biểu diễn biến trên diagram. Nhưng nế...
Sự giống nhau và khác nhau giữa EFA và CFA

Sự giống nhau và khác nhau giữa EFA và CFA

Bài viết này sẽ tập trung đi vào giải thích sự giống và khác nhau giữa EFA và CFA trên lý thuyết thống kê và thực tế ứng dụng. EFA (Explora...