Hướng dẫn SPSS

Tài liệu TOEIC

Tương quan và Hồi quy là 2 phân tích khác biệt nhau . Tương quan là phép phân tích cho phép chúng ta biết mối quan hệ giữa 2 biến không có ...
Sự khác biệt giữa Tương quan (Correlation) và Hồi quy (Regression)

Sự khác biệt giữa Tương quan (Correlation) và Hồi quy (Regression)

Tương quan và Hồi quy là 2 phân tích khác biệt nhau . Tương quan là phép phân tích cho phép chúng ta biết mối quan hệ giữa 2 biến không có ...
https://www.phamlocblog.com/
Việc thực hiện kiểm định hội tụ (convergent validity) , tính phân biệt (discriminant validity) và sự tin cậy (reliability) là rất cần thi...
Kiểm định tính hội tụ, tính phân biệt và sự tin cậy trong phân tích CFA

Kiểm định tính hội tụ, tính phân biệt và sự tin cậy trong phân tích CFA

Việc thực hiện kiểm định hội tụ (convergent validity) , tính phân biệt (discriminant validity) và sự tin cậy (reliability) là rất cần thi...
https://www.phamlocblog.com/
Dưới đây là bảng câu hỏi khảo sát về đề tài nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiết kiệm của khách hàng tại Ngân hàng Nôn...
Bảng khảo sát quyết định gửi tiết kiệm của khách hàng tại Ngân hàng Agribank

Bảng khảo sát quyết định gửi tiết kiệm của khách hàng tại Ngân hàng Agribank

Dưới đây là bảng câu hỏi khảo sát về đề tài nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiết kiệm của khách hàng tại Ngân hàng Nôn...
https://www.phamlocblog.com/
Trước khi thực hiện các kiểm định, chúng ta sẽ cần xác định được giả thiết Null H0 và giả thiết ngược H1 của kiểm định, để từ đó có kết luậ...
Giả thiết Null H0 mặc định của các kiểm định trong thống kê

Giả thiết Null H0 mặc định của các kiểm định trong thống kê

Trước khi thực hiện các kiểm định, chúng ta sẽ cần xác định được giả thiết Null H0 và giả thiết ngược H1 của kiểm định, để từ đó có kết luậ...
https://www.phamlocblog.com/
Sau khi đã hoàn thành bước phân tích nhân tố khám phá EFA, chúng ta có bảng ma trận xoay Pattern Matrix. Sử dụng kết quả ma trận xoay này, ...
Hướng dẫn phân tích và đọc kết quả CFA trên AMOS

Hướng dẫn phân tích và đọc kết quả CFA trên AMOS

Sau khi đã hoàn thành bước phân tích nhân tố khám phá EFA, chúng ta có bảng ma trận xoay Pattern Matrix. Sử dụng kết quả ma trận xoay này, ...
https://www.phamlocblog.com/
Hiện nay xử lý định lượng đã được áp dụng rộng rãi trong luận văn tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ, đề tài nghiên cứu tại nhiều trường Đại học,...
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm AMOS

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm AMOS

Hiện nay xử lý định lượng đã được áp dụng rộng rãi trong luận văn tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ, đề tài nghiên cứu tại nhiều trường Đại học,...
https://www.phamlocblog.com/
Ở bài viết  Phân tích nhân tố khám phá EFA trong SPSS mình đã chia sẻ quy trình các bước thực hiện cũng như những tiêu chí quan trọng tron...
Phân tích nhân tố khám phá EFA với đề tài chạy CFA, SEM

Phân tích nhân tố khám phá EFA với đề tài chạy CFA, SEM

Ở bài viết  Phân tích nhân tố khám phá EFA trong SPSS mình đã chia sẻ quy trình các bước thực hiện cũng như những tiêu chí quan trọng tron...
https://www.phamlocblog.com/
Với những mô hình phức tạp như mô hình cấu trúc tuyến tính, việc xuất hiện các biến trung gian khiến hồi quy OLS thông thường trên SPSS khô...
Vấn đề cỡ mẫu khi chọn đề tài phân tích CFA, SEM trên AMOS

Vấn đề cỡ mẫu khi chọn đề tài phân tích CFA, SEM trên AMOS

Với những mô hình phức tạp như mô hình cấu trúc tuyến tính, việc xuất hiện các biến trung gian khiến hồi quy OLS thông thường trên SPSS khô...
https://www.phamlocblog.com/
Nếu mô hình nghiên cứu của chúng ta có cả biến độc lập và biến phụ thuộc thì chúng ta sẽ cần xây dựng thang đo cho cả 2 nhóm biến này chứ k...
Xây dựng biến quan sát cho nhân tố phụ thuộc và các sai lầm

Xây dựng biến quan sát cho nhân tố phụ thuộc và các sai lầm

Nếu mô hình nghiên cứu của chúng ta có cả biến độc lập và biến phụ thuộc thì chúng ta sẽ cần xây dựng thang đo cho cả 2 nhóm biến này chứ k...
https://www.phamlocblog.com/
Việc phân tích nhân tố EFA giúp phát hiện ra nhân tố mới và thu gọn số lượng nhiều biến quan sát về số ít nhân tố đại diện. Một số trường ...
Đặt tên nhân tố mới từ nhiều nhóm khác nhau trong EFA

Đặt tên nhân tố mới từ nhiều nhóm khác nhau trong EFA

Việc phân tích nhân tố EFA giúp phát hiện ra nhân tố mới và thu gọn số lượng nhiều biến quan sát về số ít nhân tố đại diện. Một số trường ...
https://www.phamlocblog.com/