Cách chạy phân tích mô hình ước lượng trên SMARTPLS

Cách chạy phân tích mô hình ước lượng trên SMARTPLS

Sau khi có được dữ liệu và vẽ xong diagram mô hình đường dẫn, chúng ta sẽ tiến hành chạy phân tích mô hình ước lượng trên phần mềm SMARTPLS ...
Kinh nghiệm trong lựa chọn giữa PLS-SEM và CB-SEM

Kinh nghiệm trong lựa chọn giữa PLS-SEM và CB-SEM

Hai phần mềm xử lý mô hình SEM được sử dụng phổ biến hiện nay là IBM AMOS (CB-SEM) và SMARTPLS (PLS-SEM). Mỗi phần mềm sử thuật thuật toán S...
Xử lý biến điều tiết moderator trong SPSS

Xử lý biến điều tiết moderator trong SPSS

Theo Baron & Kenny (1986), biến điều tiết là biến làm thay đổi độ mạnh (strength) và dạng (form) của mối quan hệ giữa độc lập và phụ thu...
Phân tích cấu trúc đa nhóm Multigroup trong AMOS

Phân tích cấu trúc đa nhóm Multigroup trong AMOS

Phân tích cấu trúc đa nhóm (multigroup analysis) giúp đánh giá sự khác biệt các mối tác động trong mô hình SEM giữa các giá trị khác nhau củ...
Mô hình cấu trúc và mô hình đo lường trong PLS-SEM

Mô hình cấu trúc và mô hình đo lường trong PLS-SEM

Nếu phân nhỏ mô hình PLS-SEM, chúng ta sẽ có hai mô hình con là mô cấu trúc và mô hình đo lường . Để đánh giá/phân tích một mô hình PLS-SEM,...
Xử lý biến trung gian mediator bằng macro PROCESS trong SPSS

Xử lý biến trung gian mediator bằng macro PROCESS trong SPSS

Một biến được gọi là biến trung gian khi nó tham gia giải thích cho mối quan hệ giữa biến độc lập và phụ thuộc (Baron & Kenny, 1986). Xe...
Mô hình biến trung gian, biến điều tiết, biến kiểm soát

Mô hình biến trung gian, biến điều tiết, biến kiểm soát

Biến trung gian, biến điều tiết và biến kiểm soát là các loại biến thường sử dụng phổ biến trong nghiên cứu. Tuy nhiên, rất dễ nhầm lẫn về ...
Xử lý biến trung gian mediator trong AMOS

Xử lý biến trung gian mediator trong AMOS

Đánh giá mối quan hệ trung gian (mediation) là cách thức chúng ta đánh giá mối quan hệ từ biến độc lập X lên biến phụ thuộc Y khi có một biế...