Phạm Lộc Blog
Website hiện chỉ chia sẻ kiến thức và hỗ trợ dịch vụ, không hỗ trợ các vấn đề ngoài dịch vụ.
Đánh giá độ tin cậy thang đo bằng hệ số độ tin cậy tổng hợp CR

Đánh giá độ tin cậy thang đo bằng hệ số độ tin cậy tổng hợp CR

Độ tin cậy tổng hợp (Composite Reliability - CR) là chỉ số được ưa thích sử dụng nhiều hơn so với Cronbach's Alpha trong phân tích mô ...
Đánh giá tính phân biệt thang đo bằng chỉ số HTMT

Đánh giá tính phân biệt thang đo bằng chỉ số HTMT

Ở bài viết Đánh giá tính phân biệt thang đo bằng bảng Fornell and Larcker , chúng ta đã làm quen với một cách đánh giá giá trị phân biệt gi...
Giá trị hội tụ (convergent), giá trị phân biệt (discriminant) là gì?

Giá trị hội tụ (convergent), giá trị phân biệt (discriminant) là gì?

Giá trị hội tụ (convergent validity) và giá trị phân biệt (discriminant validity) là hai loại giá trị quan trọng trong đánh giá mối quan hệ...
Đánh giá tính hội tụ thang đo bằng Average Variance Extracted AVE

Đánh giá tính hội tụ thang đo bằng Average Variance Extracted AVE

Giá trị hội tụ (Convergent validity) chính là việc các biến quan sát của một biến tiềm ẩn có tương quan thuận với nhau không và sự tương qu...
Đánh giá tính phân biệt thang đo bằng bảng Fornell and Larcker

Đánh giá tính phân biệt thang đo bằng bảng Fornell and Larcker

1. Lý thuyết về bảng Fornell and Larcker  Có nhiều phương pháp đánh giá tính phân biệt (discriminant validity), một trong số đó là bảng For...
Lý thuyết về biến trung gian và cách đánh giá mối quan hệ trung gian

Lý thuyết về biến trung gian và cách đánh giá mối quan hệ trung gian

1. Lý thuyết về mối tác động trung gian Biến xen giữa vào mối quan hệ nhân - quả từ độc lập lên phụ thuộc gọi là  biến trung gian (mediator ...
Phân tích khác biệt trung bình Two-Way ANOVA trong SPSS

Phân tích khác biệt trung bình Two-Way ANOVA trong SPSS

1. Lý thuyết về Two-way ANOVA Để đánh giá sự khác biệt một biến định lượng với các giá trị khác nhau của một biến định tính như đánh giá sự ...
Xử lý mô hình biến bậc hai, biến bậc cao trong SMARTPLS

Xử lý mô hình biến bậc hai, biến bậc cao trong SMARTPLS

Để hiểu được đầy đủ nội dung bài viết này, trước hết cần nắm được lý thuyết về mô hình bậc cao tại bài viết Mô hình thành phần thứ bậc, mô h...
Đánh giá mô hình đo lường dạng nguyên nhân trên SMARTPLS

Đánh giá mô hình đo lường dạng nguyên nhân trên SMARTPLS

Ở bài viết  Đánh giá mô hình đo lường dạng kết quả trên SMARTPLS , chúng ta đã nắm được những kết quả nào cần sử dụng trong một mô hình đo l...